Vedtægter
§ 1.
Foreningens navn er: SuperBrugsen, Glyngøre Vinklub, i daglig tale kaldet
Glyngøre Vinklub.
§ 2. Formål
Det er klubbens formål:
At give medlemmerne mulighed for at lære om vin fra vinområder i hele verden.
Gennem vinaftner og foredrag af interne som eksterne foredragsholdere at udbrede kendskabet til vin, vinens historie og kulturelle baggrund, samt give kendskab til, hvordan forskellige druer giver forskellige vine, og hvordan klimaet spiller ind i vinproduktionen.
Gennem arrangementer og events at skabe et socialt netværk blandt klubbens medlemmer.
§ 3. Medlemsskab
Som medlem af Glyngøre Vinklub kan optages mænd og kvinder, der er fyldt 18 år.
§ 4. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen, idet der årligt, første gang i 2013 afgår 3 medlemmer.
Første gang ved lodtrækning, og derefter efter anciennitet. Genvalg kan finde sted. Uddeler/indkøber er født medlem.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.
I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder henholdsvis 1. og 2. suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med følgende:
1. Formand
2. Næstformand
3. Kasserer
4. Indkøber af vin (uddeler)
5. Ansvarlig for hjemmesiden
6. Sekretær, referatskriver, protokol
7. PR- og fotoansvarlig
Herudover skal der vælges to suppleanter, samt en revisor og en revisor suppleant. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen. Valget gælder for en toårig periode.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde eller datoen for næste møde fastsættes på bestyrelsesmødet. Såfremt 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker afholdt et bestyrelsesmøde, skal der indkaldes ved fremsendelse af dagsorden med angivelse af dato og sted. Der føres referat fra hvert bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når formand eller næstformand er til stede, sammen med mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Skulle der ved fravær til bestyrelsesmøder være stemmelighed, er formandens eller fungerende formands stemme afgørende.
Bestyrelsen oppebærer ikke honorar for deres arbejde.
Klubben tegnes af uddeler, kasserer og formand.
§ 5. Generalforsamling
Glyngøre Vinklubs højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ledes til daglig af den valgte bestyrelse.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelsen sker senest 14 dage forinden, ved udsendelse af digitalt nyhedsbrev.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelse af
generalforsamling. Al korrespondance foregår på mail.
Dagsordenen skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Årsberetning
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Evt.
Adgang og stemmeret har alle medlemmer, som har betalt deres medlemskontingent.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte stemmeberettigede ved simpelt flertal.
Afstemning foregår ved håndsoprækning, hvis ikke andet er aftalt.
Medlemmer, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges/genvælges, såfremt de har afgivet en skriftlig erklæring herom. Der kan ikke afgives fuldmagter til at afgive stemme på generalforsamlingen.
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel, eller hvis et flertal af medlemmerne skriftligt begærer det af bestyrelsen.
§ 7. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan alene ske på en generalforsamling og kræver almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.

§ 8. Kontingent
For medlemskab af Glyngøre Vinklub betales kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentet er p.t. kr. 150,- pr. år. pr. person. Kontingentet følger regnskabsåret. Der skal forventes brugerbetaling ved arrangementer til dækning af udgifter.
Kontingentet forfalder én gang årligt til betaling senest den 31. januar.
Manglende betaling vil blive opfattet som en udmeldelse af klubben. Andelen af foreningens formue bliver ikke udbetalt ved udtræden.
En enig bestyrelse kan til enhver tid ekskludere et medlem.
§ 9. Regnskab
Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Det påhviler kassereren at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse.
Det påhviler i øvrigt kassereren, på anmodning af formanden, til enhver tid at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med indestående på klubbens bankkonto.
Der må ikke forekomme en kontant kassebeholdning. Alle ind- og udbetalinger foregår via bankkontoen.
Efter arrangementer, hvor deltagerne har betalt med kontanter, skal disse straks indsættes på bankkontoen.
Kassereren varetager bestyrelsens samlede regnskabsaflæggelse.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret og påtegnet af revisor.

§ 10. Ophørsbestemmelser
Beslutningen om foreningens opløsning kan kun ske på en (særlig indkaldt ekstraordinær) generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer blandt de tilstedeværende.
I tilfælde af Glyngøre Vinklubs opløsning skal foreningens midler helt og holdent tilfalde medlemmerne.
Enten ved vinkøb til alle, eller ved et arrangement, hvor midlerne kan bruges på festlig vis.
Beslutning herom skal tages på generalforsamlingen.
§ 11. Nyhedsbrev
Her skal der informeres om, hvad der sker i klubben. Det kan være beskrivelse af vine, kommende samt afholdte arrangementer. Det kan også være specielle tilbud, eller små anekdoter om stort og småt. Nyt fra vinmarkedet eller emner som efterspørges af medlemmerne.
Vin nyt kan også bruges til debatindlæg fra medlemmerne om emner som vedrører vin.
Vin nyt tilstræbes skrevet i et uhøjtideligt sprog, og indholdet vil henvende sig til både nybegyndere og mere vinkyndige.
§ 12. Diverse
Klubbens aktiviteter, referater, deltagerliste, medlemsliste, fotos fra arrangementer o.s.v. kan alt sammen findes på klubbens hjemmeside.
Vinklubben kommunikerer kun elektronisk på e-mailadressen. Forinden hvert arrangement vil der blive taget stilling til om klubmedlemmerne må medtage gæster til arrangementet. Vinklubben vil bevare interessen for klubben ved at informere om klubbens arbejde gennem vin nyt og den lokale presse.
Potentielle nye medlemmer skal have mulighed for at læse klubbens vedtægter inden indmeldelse.

Vedtægter godkendt på klubbens 1. generalforsamling den 29. maj 2013.
Stig Refsgaard, Niels Paulsen, Frank Schleef, Svenning Svenningsen, Steve Nielsen, Kim Kryger og Henrik Bonde

 


Vedtægtsændring godkendt Generalforsamlingen 2015